La recherche du mot image a 33 plusieurs résultats
FR Français IT Italien
image (n) [dessin] {f} figura (n) {f} [dessin]
image (n) [collection] {f} ritratto (n) {m} [collection]
image (n) [esprit] {f} ritratto (n) {m} [esprit]
image (n) [général] {f} ritratto (n) {m} [général]
image (n) [télévision] {f} ritratto (n) {m} [télévision]
FR Français IT Italien
image (n) [collection] {f} descrizione (n) {f} [collection]
image (n) [esprit] {f} descrizione (n) {f} [esprit]
image (n) [général] {f} descrizione (n) {f} [général]
image (n) [télévision] {f} descrizione (n) {f} [télévision]
image (n) [télévision] {f} quadro (n) {m} [télévision]
image (n) [esprit] {f} impressione (n) {f} [esprit]
image (n) [linguistique] {f} metafora (n) {f} [linguistique]
image (n) [miroir] {f} riflesso (n) {m} [miroir]
image (n) [physique] {f} riflesso (n) {m} [physique]
image (n) [miroir] {f} immagine riflessa (n) {f} [miroir]
image (v n) [division of a second] {f} fotogramma (v n) [division of a second] (v n)
image (v n) [piece of photographic film containing an image] {f} fotogramma (v n) [piece of photographic film containing an image] (v n)
image (n) [général] {f} quadro (n) {m} [général]
image (n) [esprit] {f} quadro (n) {m} [esprit]
image (n) [collection] {f} quadro (n) {m} [collection]
image {f} quadro {m}
image (v n) [piece of photographic film containing an image] {f} inquadratura (v n) {f} [piece of photographic film containing an image]
image (n) [physique] {f} riflessione (n) {f} [physique]
image (n) [télévision] {f} figurina (n) {f} [télévision]
image (n) [général] {f} figurina (n) {f} [général]
image (n) [esprit] {f} figurina (n) {f} [esprit]
image (n) [collection] {f} figurina (n) {f} [collection]
image (n) [télévision] {f} immagine (n) {f} [télévision]
image (n) [miroir] {f} immagine (n) {f} [miroir]
image (n) [général] {f} immagine (n) {f} [général]
image (n) [esprit] {f} immagine (n) {f} [esprit]
image (n) [collection] {f} immagine (n) {f} [collection]
image {f} immagine {f}
FR Synonymes pour image IT Traductions
air [apparence] m không khí
attitude [apparence] f quan điểm (n)
forme [apparence] f hình thức (n v)
figure [apparence] f hình
crucifix [religion] m Thánh Giá
croix [religion] f chữ thập (n adj prep v)
comparaison [langue] f sự so sánh (n)
télécopie [double] f điện thư (n v)
transcription [double] f sự chuyển chữ bản chuyển chữ
représentation [forme] f biểu hiện (n v)
vignette [forme] f hình nhỏ (n v)
plan [forme] m phẳng (adj adv n v)
silhouette [forme] f hình
ébauche [forme] f nháp (n v adj)
coupe [forme] f tách (n v)
dessin [forme] m hình vẽ
signe [interprétation] m bảng chỉ dẫn (n v)
symbole [interprétation] m ký hiệu
devise [interprétation] f ngoại hối (n)
règle [modèle] f quy luật (n v)