La recherche du mot naar toe a 5 plusieurs résultats
Aller à
NLNéerlandaisFRFrançais
naar toe[bestemming][bestemming]
naar toe[bestemming] là-bas[bestemming]
naar toe[positie] vers{m}[positie]
naar toe[bestemming] en[bestemming]
naar toe[bestemming] au[bestemming]

NLFRTraductions pour naar

naar[gevoelens] désagréable[gevoelens]
naar[ruiken] désagréable[ruiken]
naar[gevoelens] déplaisant[gevoelens]
naar[ruiken] déplaisant[ruiken]
naar[gevoelens] horrible[gevoelens]
naar[ruiken] horrible[ruiken]
naar[richting] sur[richting]
naar[geneeskunde] souffrant[geneeskunde]
naar tendre l'oreille
naar écouter

NLFRTraductions pour toe

toe(adj)[not open] fermé(adj)[not open]