La recherche du mot wind a 10 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
wind (v) [doorhandle] tourner (v) [doorhandle]
wind (v) [watch] remonter (v) [watch]
wind (v) [bandage] envelopper (v) [bandage]
wind (v) [river] zigzaguer (v) [river]
wind (v) [road] zigzaguer (v) [road]
EN Anglais FR Français
wind vent {m}
wind (n) [meteorology] vent (n) {m} [meteorology]
wind (v) [river] serpenter (v) [river]
wind (v) [road] serpenter (v) [road]
wind (v) [bandage] entourer de (v) [bandage]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour wind FR Traductions
breath [movement] hô hấp (n)
breeze [movement] ruồi trâu
air [movement] không khí
stroll [wander] dạo (n v)
typhoon [nature] bão
blow [nature] phun nước (v n)
snake [direction] rắn
spiral [curl] xoắn ốc
angle [thing] gốc
bow [thing] cung
conceal [wrap] (formal giấu (v)