La recherche du mot paper a 5 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
paper (n) [schools] rédaction (n) {f} [schools]
paper (n) [schools] composition (n) {f} [schools]
paper papier {m}
paper (n) [general] papier (n) {m} [general]
paper (v) [interior decoration] tapisser (v) [interior decoration]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour paper FR Traductions
composition [essay] thành phần (n)
editorial [essay] bài xã luận (adj n)
article [essay] mạo từ
ticket [thing] (n v)
piece [thing] mảnh
leaf [thing]
play [language] chơi
poem [language] bài thơ
face [activity] mặt
agreement [document] đồng ý (v)
document [application] văn kiện
form [application] thành hình (n v)
box [wrapping] hộp
carton [wrapping] hộp các-tông (n)
notebook [writing tablet] quyển vở
daily [newspaper] mổi ngày
journal [newspaper] tạp chí