La recherche du mot inside a 12 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
inside (a) [general] intérieur (a) {m} [general]
inside (n) [location] intérieur (n) {m} [location]
inside (o) [building] à l'intérieur (o) [building]
inside (o) [direction] à l'intérieur (o) [direction]
inside (o) [place] à l'intérieur (o) [place]
EN Anglais FR Français
inside (o) [adverb] dedans (o) [adverb]
inside (o) [building] dedans (o) [building]
inside (o) [place] dedans (o) [place]
inside (o) [preposition] dedans (o) [preposition]
inside (a) [general] d'intérieur (a) [general]
inside (o) [preposition] dans (o) [preposition]
inside (o) [preposition] à l'intérieur de (o) [preposition]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour inside FR Traductions
within [place] zu Hause
confidential [secret] vertraut
closet [secret] (arch. verkappt
hushed [secret] vertuschte
private [secret] Schütze {m}
nucleus [inner part] Keim {m}
centre [inner part] Zentrale {f}
core [inner part] Kernbereich
heart [inner part] Herzstück
interior [inner part] innenliegend
inner [on the inside] Seelen...
inward [on the inside] nach innen gerichtet
inherent [on the inside] innewohnend
innate [on the inside] angeborene
internal [on the inside] innerdienstlich