La recherche du mot full a 6 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
full (adj adv n v) [complete] complet (adj adv n v) {m} [complete]
full (a) [public transportation] complet (a) {m} [public transportation]
full plein
full (a) [container] plein (a) [container]
full (a) [container] rempli (a) [container]
full bondé

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour full FR Traductions
whole [quantity] 整個
all [quantity] (dōu)
big [brimming] (dà)
together [not separated] 一起 (yìqǐ)
heavy [burdened] (zhòng de)
sweet [rich] (tián)
good [adequate] (liáng)