La recherche du mot crib a 7 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
crib (n) [card game] (n) cribbage (n) [card game]
EN Anglais FR Français
crib (n) [animal husbandry] râtelier (n) {m} [animal husbandry]
crib (n) [animal husbandry] crèche (n) {f} [animal husbandry]
crib (n) [animal husbandry] mangeoire (n) {f} [animal husbandry]
crib (n) [furniture] lit d'enfant (n) {m} [furniture]
crib (n) [schools - universities] antisèche (n) {f} [schools - universities]
crib (n v) [a baby’s bed with high sides] berceau (n v) {m} [a baby’s bed with high sides]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour crib FR Traductions
booth [place] сергия (n)
cell [place] клетка {f} (klétka)
stable [place] конюшня (n v adj)
berth [place] място за спане (n v)
chamber [place] спа́лня (n)
bracket [frame] слагам в скоби (n v)
bin [grain silo] кофа за смет (n v contraction)