La recherche du mot baseball field a un résultat
Aller à
EN Anglais FR Français
baseball field (n) [sports] stade de base-ball (n) {m} [sports]

EN FR Traductions pour baseball

baseball (n) [ball game] base-ball (n) {m} [ball game]
baseball (n) [sports] base-ball (n) {m} [sports]
baseball baseball {m}
baseball (n) [ball game] baseball (n) {m} [ball game]
baseball base-ball {m}

EN FR Traductions pour field

field (n) [knowledge] branche (n) {f} [knowledge]
field (n) [sports] terrain (n) {m} [sports]
field (n) [knowledge] sphère (n) {f} [knowledge]
field (n) [knowledge] domaine (n) {m} [knowledge]
field champ {m}
field (n) [agriculture] champ (n) {m} [agriculture]
field (n) [knowledge] champ (n) {m} [knowledge]
field (n) [knowledge] spécialité (n) {f} [knowledge]
field champs