Français Tchèque
Points de suspension Elipsa
pointu ostrý
poire hruška
poireau pórek
poirette pórek
Poiré Perry
poirée pórek
Pois Hrách setý
pois chiche cizrna
poison jed
poisson ryba
Poisson austral Jižní ryba
Poisson d'avril Apríl
poisson migrateur ryba migrující
poisson rouge zlatá rybka
Poisson volant Souhvězdí Létající ryby
poisson-chat sumec
Poissons Ryby
Poitiers Poitiers
Poitou-Charentes Poitou-Charentes
poitrine hruď
poivre pepř
Poivre de la Jamaïque Pimentovník pravý
poivre noir pepř černý
Poivre rouge Paprička jalapeño
Poivrier noir Pepř černý
Poker Poker
Pokémon Pokémon
POL Zeměpisný pól
Pol Pot Pol Pot
Poland Polsko
Polanes Polané
Polaris Polárka
Polarisabilité Polarizovatelnost
polder poldr
Pole Nord Severní pól
Pole position Pole position
poli zdvořilý
police policie
Police allemande Policie
police d’écriture rodina písma
Police municipale Městská policie
Police nationale Policie
policier policista
politicien politik
Politika Politika
politique politika
politique agricole zemědělská politika
politique agricole commune politika zemědělská společná
politique budgétaire politika rozpočtová
politique commerciale commune politika obchodní společná
politique communautaire politika ES
politique culturelle politika kulturní
politique d'aide politika pomoci
politique d'entreprise politika společnosti
politique d'élargissement politika rozšiřování
politique de compensation politika kompenzační
politique de conservation de la nature politika ochrany
politique de coopération politika spolupráce
politique de crédit politika úvěrová
politique de l'entreprise politika obchodní
politique de l'environnement ekologická politika
politique de la bulle bubble policy
politique de la communication politika v oblasti techniky sdělovací
politique de la construction politika stavební
Politique de la France Politický systém Francie
Politique de la Hongrie Politický systém Maďarska
politique de la pêche politika rybářská
politique de la recherche politika výzkumná
Politique de la République tchèque Politický systém České republiky
politique de prix des ressources politika zdrojů cenová
politique de production politika výrobní
politique de préservation des paysages politika ochrany krajiny
politique des administrations locales politika komunální
politique des changes politika obchodní
politique des prix politika cenová
politique des salaires politika mzdová
Politique du Luxembourg Politický systém Lucemburska
politique en matière d'éducation politika v oblasti vzdělávání
politique en matière de produits chimiques politika chemická
politique environnementale ekologická politika
politique environnementale industrielle politika průmyslu ekologická
Politique européenne Politika
politique forestière politika lesnická
politique gouvernementale politika vládní
politique industrielle politika průmyslová
politique internationale politika mezinárodní
politique municipale de l'environnement politika ekologická komunální
politique tarifaire commune politika celní společná
politique économique ekonomická politika
politique énergétique politika energetická
politique étrangère politika zahraniční
Politique étrangère et de sécurité commune Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Politiquement correct Politická korektnost