La recherche du mot Ngân hàng Trung ương Châu Âu a 2 plusieurs résultats
Aller à
VIVietnamienFRFrançais
Ngân hàng Trung ương Châu Âu Banque centrale européenne
Ngân hàng Trung ương Châu Âu(proper)[central bank for the European Union] Banque centrale européenne(proper)[central bank for the European Union]

VIFRTraductions pour hàng

hàng(v)[to eat; to eat dinner or supper] dîner(v){m}[to eat; to eat dinner or supper]
hàng chaque
hàng(determiner n)[every] chaque(determiner n)[every]

VIFRTraductions pour trung

Trung chinois{m}
Trung(proper n adj)[relating to China] chinois(proper n adj){m}[relating to China]
Trung(prefix)[relating to China or Chinese] sino-(prefix)[relating to China or Chinese](prefix)

VIFRTraductions pour âu

Âu(proper)[continent](proper) Europe(proper){f}[continent]