La recherche du mot nước Anh a 4 plusieurs résultats
Aller à
VIVietnamienFRFrançais
nước Anh Angleterre{f}
nước Anh(proper)[England] Angleterre(proper){f}[England]
nước Anh Grande-Bretagne{f}
nước Anh(proper)[island] Grande-Bretagne(proper){f}[island]

VIFRTraductions pour nước

nước liquide{m}
nước pays{m}
nước(n adj)[nation state] pays(n adj){m}[nation state]
nước eau{f}
nước(proper)[country in Southeast Asia] Thaïlande(proper)[country in Southeast Asia]
nước(n adj)[nation state] contrée(n adj)[nation state]
nước contrée

VIFRTraductions pour anh

Anh Angleterre{f}
Anh(proper)[England] Angleterre(proper){f}[England]