La recherche du mot cấu thành a un résultat
Aller à
VIVietnamienFRFrançais
cấu thành(v)[to make up; to compose; to form](v) constituer(v)[to make up; to compose; to form]

VIFRTraductions pour thành

thành(v n prep)[to become](n proper) devenir(v n prep)[to become]
thành(n proper)[large settlement](n proper) ville(n proper){f}[large settlement]
thành(n proper)[large settlement](n proper) cité(n proper){f}[large settlement]