La recherche du mot förfallen a 25 plusieurs résultats
SV Suédois FR Français
förfallen (a) [sjabbig] sordide (a) [sjabbig]
förfallen (adj) [having fallen into a state of disrepair] caduc (adj) [having fallen into a state of disrepair]
förfallen (a) [sjabbig] périmer (a) [sjabbig]
förfallen (a) [allmän] périmer (a) [allmän]
förfallen (a) [sjabbig] à l'abandon (a) [sjabbig]
SV Suédois FR Français
förfallen (a) [allmän] à l'abandon (a) [allmän]
förfallen (a) [sjabbig] négligé (a) {m} [sjabbig]
förfallen (a) [allmän] négligé (a) {m} [allmän]
förfallen (a) [sjabbig] négligé et délabré (a) [sjabbig]
förfallen (a) [allmän] négligé et délabré (a) [allmän]
förfallen (adj) [having fallen into a state of disrepair] infirme (adj) {m} [having fallen into a state of disrepair]
förfallen (a) [pengar] exigible (a) [pengar]
förfallen (a) [pengar] (a) [pengar]
förfallen (adj) [having fallen into a state of disrepair] vieux (adj) {m} [having fallen into a state of disrepair]
förfallen (a) [allmän] sordide (a) [allmän]
förfallen (a) [betalning] impayé (a) [betalning]
förfallen (a) [betalning] arriéré (a) [betalning]
förfallen (a) [sjabbig] misérable (a) [sjabbig]
förfallen (a) [allmän] misérable (a) [allmän]
förfallen (a) [hus] délabré (a) [hus]
förfallen (adj) [having fallen into a state of disrepair] délabré (adj) [having fallen into a state of disrepair]
förfallen (a) [sjabbig] minable (a) [sjabbig]
förfallen (a) [hus] minable (a) [hus]
förfallen (a) [allmän] minable (a) [allmän]
förfallen (a) [hus] pauvre (a) {m} [hus]

Suédois Français traductions