La recherche du mot en vacker dag a 4 plusieurs résultats
Aller à
SVSuédoisFRFrançais
en vacker dag(o)[framtid] avec le temps(o)[framtid]
en vacker dag(o)[framtid] à la longue(o)[framtid]
en vacker dag(o)[framtid] plus tard(o)[framtid]
en vacker dag(o)[framtid] un jour(o)[framtid]

SVFRTraductions pour en

en(a)[allmän] quelque(a)[allmän]
en(a)[grundtal] quelque(a)[grundtal]
en(a)[indefinit determinant] quelque(a)[indefinit determinant]
en(pronoun determiner)[one] soi(pronoun determiner)[one]
en(a)[allmän] un(a){m}[allmän]
en(a)[grundtal] un(a){m}[grundtal]
en(o)[grundtal] un(o){m}[grundtal]
en(a)[indefinit determinant] un(a){m}[indefinit determinant]
en(conj n prep)[indefinite article] un(conj n prep){m}[indefinite article]
en(o)[obestämd artikel] un(o){m}[obestämd artikel]

SVFRTraductions pour vacker

vacker(a)[person] agréable(a)[person]
vacker(a)[skön] agréable(a)[skön]
vacker(a)[väder] agréable(a)[väder]
vacker(a)[väder] plaisant(a)[väder]
vacker(a)[person] attrayant(a)[person]
vacker(a)[person] charmant(a)[person]
vacker(a)[person] attirant(a)[person]
vacker(a)[person] séduisant(a)[person]
vacker(a)[person] gracieux(a)[person]
vacker(a)[skön] gracieux(a)[skön]

SVFRTraductions pour dag

dag(u) jour{m}
dag(n v)[part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.](u) jour(n v){m}[part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.]
dag(n v)[period between sunrise and sunset](u) jour(n v){m}[period between sunrise and sunset]
dag(n v)[period from midnight to the following midnight](u) jour(n v){m}[period from midnight to the following midnight]
dag(u) journée{f}