La recherche du mot koleżanka z klasy a 2 plusieurs résultats
Aller à
PLPolonaisFRFrançais
koleżanka z klasy(n)[student who is in the same class in school](n) camarade(n){m}[student who is in the same class in school]
koleżanka z klasy(n)[student who is in the same class in school](n) classe(n){f}[student who is in the same class in school]

PLFRTraductions pour koleżanka

koleżanka(n){f} copine(n){f}
koleżanka(n)[fellow member of a profession]{f} collègue(n){m}[fellow member of a profession]
koleżanka(n)[fellow member of a profession]{f} confrère(n){m}[fellow member of a profession]

PLFRTraductions pour z

z(n)[''…związek''] avec(n)[''…związek'']
z(n)[''…składnik, materiał''] en(n)[''…składnik, materiał'']
z(n)[''…punkt początku ruchu''] de(n)[''…punkt początku ruchu'']
z(prep)[with the source or provenance of or at] de(prep)[with the source or provenance of or at]
z(prep)[with the source or provenance of or at] sur(prep)[with the source or provenance of or at]
z avec
z(prep)[against] avec(prep)[against]
z(prep)[in addition to] avec(prep)[in addition to]
z(prep)[against] contre(prep)[against]
z(prep conj)[in competition with] contre(prep conj)[in competition with]