La recherche du mot vruchtbaar maken a 5 plusieurs résultats
Aller à
NL Néerlandais FR Français
vruchtbaar maken [landbouw] {n} amendement {m} [landbouw]
vruchtbaar maken [landbouw] {n} féconder [landbouw]
vruchtbaar maken [landbouw] {n} fertilisation {f} [landbouw]
vruchtbaar maken [landbouw] {n} fertiliser [landbouw]
vruchtbaar maken [landbouw] {n} rendre fertile [landbouw]

NL FR Traductions pour vruchtbaar

vruchtbaar (adj) [(''of land etc'') capable of growing abundant crops] fertile (adj) [(''of land etc'') capable of growing abundant crops]
vruchtbaar [biologie] fertile [biologie]
vruchtbaar [geneeskunde] fertile [geneeskunde]
vruchtbaar [tuinbouwkunde] fertile [tuinbouwkunde]
vruchtbaar [biologie] fécond [biologie]
vruchtbaar [geneeskunde] fécond [geneeskunde]
vruchtbaar [tuinbouwkunde] fécond [tuinbouwkunde]
vruchtbaar [biologie] fructueux [biologie]
vruchtbaar [geneeskunde] fructueux [geneeskunde]
vruchtbaar (adj) [productive, yielding benefits] fructueux (adj) [productive, yielding benefits]

NL FR Traductions pour maken

maken [aktie]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
prendre [aktie]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
maken [algemeen]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
prendre [algemeen]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
maken [winst]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
prendre [winst]
 • aies pris
 • aient pris
 • prennes
 • prennent
maken [aktie]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
faire [aktie]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
maken [algemeen]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
faire [algemeen]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
maken [winst]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
faire [winst]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
maken [aktie]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
réaliser [aktie]
 • aies réalisé
 • aient réalisé
 • réalises
 • réalisent
maken [algemeen]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
réaliser [algemeen]
 • aies réalisé
 • aient réalisé
 • réalises
 • réalisent
maken [winst]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
réaliser [winst]
 • aies réalisé
 • aient réalisé
 • réalises
 • réalisent
maken [aktie]
 • gemaakt
 • maakt
 • maken
 • maakte
 • maakten
rendre [aktie]
 • aies rendu
 • aient rendu
 • rendes
 • rendent