La recherche du mot route a 21 plusieurs résultats
FRFrançaisNLNéerlandais
route{f} baan{m}
route(n)[a way for travel]{f} baan(n){m}[a way for travel]
route(n)[circulation]{f} baan(n){m}[circulation]
route(n)[a way for travel]{f} weg(n){m}[a way for travel]
route(n)[circulation]{f} weg(n){m}[circulation]
FRFrançaisNLNéerlandais
route(n)[nautique]{f} vaarroute(n){m}[nautique]
route(n)[nautique]{f} zeeweg(n){m}[nautique]
route(n)[a way for travel]{f} straat(n){m}[a way for travel]
route(n)[circulation]{f} straat(n){m}[circulation]
route(n)[nautique]{f} koers(n){m}[nautique]
route(n)[voyager]{f} route(n){m}[voyager]
route(n)[voyager]{f} reisroute(n){m}[voyager]
route(n)[voyager]{f} reisweg(n){m}[voyager]
route{f} weg{m}
route{f} straat{m}
FRSynonymes pour routeNLTraductions
boulevard[avenue]mboulevard{m}
rue[avenue]fstraat{m}
voie[avenue]fweg{m}
artère[avenue]fdoorgaande weg(n)
asphalte[avenue]masfalt{n}
chaussée[avenue]fwaterkering{f}
sentier[allée]mpad{n}
passage[allée]mfragment, passage(n v)
itinéraire[allée]mreisweg{m}
piste[allée]fpad{n}
chemin[allée]mweg{m}
destination[lieu]fbestemming{f}
direction[lieu]frichting{f}
distance[intervalle]feind
éloignement[intervalle]maliënatie{f}
écart[intervalle]mvergissing{f}
trajet[intervalle]mafstand{m}
écartement[intervalle]mspoorwijdte(n v)
espace[intervalle]mspatie{f}
étape[trajet]fstadium{n}
NLNéerlandaisFRFrançais
route[reizen]{m} trajet{m}[reizen]
route(v n)[route for travel over land]{m} piste(v n){f}[route for travel over land]
route[reizen]{m} route{f}[reizen]
route[politie]{m} ronde{f}[politie]
route(v n)[route for travel over land]{m} sentier(v n){m}[route for travel over land]
route[reizen]{m} itinéraire{m}[reizen]

Néerlandais Français traductions

NLSynonymes pour routeFRTraductions
richting[koers]fkierunek{m}
weg[koers]mdroga{f}
pad[laantje]nścieżka{f}
baan[parcours]mkort{m}
afstand[weg]mdystans{m}