La recherche du mot opblazen a 13 plusieurs résultats
NLNéerlandaisFRFrançais
opblazen[algemeen]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
gonfler[algemeen]
 • aient gonflé
 • aies gonflé
 • gonflent
 • gonfles
opblazen[lucht]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
gonfler[lucht]
 • aient gonflé
 • aies gonflé
 • gonflent
 • gonfles
opblazen(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
gonfler(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]
 • aient gonflé
 • aies gonflé
 • gonflent
 • gonfles
opblazen[verhaal]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
gonfler[verhaal]
 • aient gonflé
 • aies gonflé
 • gonflent
 • gonfles
opblazen[algemeen]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
exagérer[algemeen]
 • aies exagéré
 • aient exagéré
 • exagèrent
 • exagères
NLNéerlandaisFRFrançais
opblazen[lucht]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
exagérer[lucht]
 • aies exagéré
 • aient exagéré
 • exagèrent
 • exagères
opblazen[verhaal]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
exagérer[verhaal]
 • aies exagéré
 • aient exagéré
 • exagèrent
 • exagères
opblazen[exploderen]{n} explosion{f}[exploderen]
opblazen(v)[to destroy with an explosion]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
exploser(v)[to destroy with an explosion]
 • aies explosé
 • aient explosé
 • explosent
 • exploses
opblazen[exploderen]{n} éclatement{m}[exploderen]
opblazen[springstoffen]{n} faire sauter[springstoffen]
opblazen(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
bouffir(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]
 • aies bouffi
 • aient bouffi
 • bouffissent
 • bouffisses
opblazen(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]{n}
 • opgeblazen
 • blaast op
 • blazen op
 • blies op
 • bliezen op
boursoufler(v n)[to fill soft substance with gas, water, etc]
 • aient boursouflé
 • aies boursouflé
 • boursouflent
 • boursoufles

Néerlandais Français traductions

NLSynonymes pour opblazenFRTraductions
doen ontploffen[doen ontploffen]set off
overdrijven[aandikken]nexaggerate