La recherche du mot honorer a 34 plusieurs résultats
FRFrançaisNLNéerlandais
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
innen(v)[accord]
 • geïnd
 • int
 • innen
 • inden
 • inde
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
verheerlijken(v)[commémoration]
 • verheerlijkt
 • verheerlijkt
 • verheerlijken
 • verheerlijkten
 • verheerlijkte
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
verheerlijken(v)[exalter]
 • verheerlijkt
 • verheerlijkt
 • verheerlijken
 • verheerlijkten
 • verheerlijkte
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
nakomen(v)[accord]
 • nagekomen
 • komen na
 • komt na
 • kwam na
 • kwamen na
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
nakomen(v)[opérations de banque]
 • nagekomen
 • komen na
 • komt na
 • kwam na
 • kwamen na
FRFrançaisNLNéerlandais
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
incasseren(v)[accord]
 • geïncasseerd
 • incasseert
 • incasseren
 • incasseerde
 • incasseerden
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
incasseren(v)[opérations de banque]
 • geïncasseerd
 • incasseert
 • incasseren
 • incasseerde
 • incasseerden
honorer(v)[accord] omwisselen in contanten(v)[accord]
honorer(v)[opérations de banque] omwisselen in contanten(v)[opérations de banque]
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
roemen(v)[exalter]
 • geroemd
 • roemt
 • roemen
 • roemde
 • roemden
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
innen(v)[opérations de banque]
 • geïnd
 • int
 • innen
 • inden
 • inde
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
verzilveren(v)[accord]
 • verzilverd
 • verzilveren
 • verzilvert
 • verzilverde
 • verzilverden
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
verzilveren(v)[opérations de banque]
 • verzilverd
 • verzilveren
 • verzilvert
 • verzilverde
 • verzilverden
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
inwisselen(v)[accord]
 • ingewisseld
 • wisselen in
 • wisselt in
 • wisselde in
 • wisselden in
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
inwisselen(v)[opérations de banque]
 • ingewisseld
 • wisselen in
 • wisselt in
 • wisselde in
 • wisselden in
honorer(v)[respect]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
huldigen(v)[respect]
 • gehuldigd
 • huldigen
 • huldigt
 • huldigde
 • huldigden
honorer(v)[respect] eer bewijzen aan(v)[respect]
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
eren(v)[exalter]
 • geëerd
 • eert
 • eren
 • eerden
 • eerde
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
accepteren(v)[opérations de banque]
 • geaccepteerd
 • accepteert
 • accepteren
 • accepteerden
 • accepteerde
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
uitbetalen(v)[accord]
 • uitbetaald
 • betaalt uit
 • betalen uit
 • betaalden uit
 • betaalde uit
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
uitbetalen(v)[opérations de banque]
 • uitbetaald
 • betaalt uit
 • betalen uit
 • betaalden uit
 • betaalde uit
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
honoreren(v)[accord]
 • gehonoreerd
 • honoreren
 • honoreert
 • honoreerde
 • honoreerden
honorer(v)[opérations de banque]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
honoreren(v)[opérations de banque]
 • gehonoreerd
 • honoreren
 • honoreert
 • honoreerde
 • honoreerden
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
prijzen(v)[commémoration]
 • geprijsd
 • prijst
 • prijzen
 • prijsden
 • prijsde
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
prijzen(v)[exalter]
 • geprijsd
 • prijst
 • prijzen
 • prijsden
 • prijsde
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
eren(v)[commémoration]
 • geëerd
 • eert
 • eren
 • eerden
 • eerde
honorer(v)[accord]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
accepteren(v)[accord]
 • geaccepteerd
 • accepteert
 • accepteren
 • accepteerden
 • accepteerde
honorer(v)[révérer]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
eren(v)[révérer]
 • geëerd
 • eert
 • eren
 • eerden
 • eerde
honorer(v)[révérer] eer bewijzen(v)[révérer]
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
herdenken(v)[commémoration]
 • herdacht
 • herdenken
 • herdenkt
 • herdachten
 • herdacht
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
herdenken(v)[exalter]
 • herdacht
 • herdenken
 • herdenkt
 • herdachten
 • herdacht
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
gedenken(v)[commémoration]
 • gedacht
 • gedenkt
 • gedenken
 • gedacht
 • gedachten
honorer(v)[exalter]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
gedenken(v)[exalter]
 • gedacht
 • gedenkt
 • gedenken
 • gedacht
 • gedachten
honorer(v)[commémoration]
 • aies honoré
 • aient honoré
 • honores
 • honorent
roemen(v)[commémoration]
 • geroemd
 • roemt
 • roemen
 • roemde
 • roemden
FRSynonymes pour honorerNLTraductions
révérer[religion]eren
vénérer[religion]vereren
prier[religion]smeken
adorer[religion]adoreren
célébrer[faire le pont]vieren
fêter[faire le pont]vieren
récompenser[fait]belonen
couronner[fait]bekronen
exalter[glorifier]vervoeren
élever[glorifier]tot de derde macht verheffen(n v)
flagorner[aduler]versieren{n}
vanter[aduler]opscheppen{n}
louanger[aduler]prijzen
louer[aduler]ophemelen
complimenter[aduler]een{m}
courtiser[aduler]het
encenser[aduler]overdreven lof toezwaaien
flatter[aduler]complimenteren
applaudir[célébrer]klappen{n}
rendre hommage à[célébrer]eer bewijzen aan