La recherche du mot flatter a 15 plusieurs résultats
FRFrançaisNLNéerlandais
flatter(n v)[to compliment someone]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
complimenteren(n v)[to compliment someone]
 • gecomplimenteerd
 • complimenteert
 • complimenteren
 • complimenteerde
 • complimenteerden
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
vleien(v)[flatterie]
 • gevleid
 • vleit
 • vleien
 • vleiden
 • vleide
flatter(v)[to flatter]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
vleien(v)[to flatter]
 • gevleid
 • vleit
 • vleien
 • vleiden
 • vleide
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
pluimstrijken(v)[flatterie]
 • gepluimstrijkt
 • pluimstrijken
 • pluimstrijkt
 • pluimstrijkte
 • pluimstrijkten
flatter(v)[flatterie] overdreven lof toezwaaien(v)[flatterie]
FRFrançaisNLNéerlandais
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
overhalen(v)[flatterie]
 • overgehaald
 • halen over
 • haalt over
 • haalden over
 • haalde over
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
overreden(v)[flatterie]
 • overreed
 • overreden
 • overreedt
 • overreedden
 • overreedde
flatter(v)[flatterie] met gevlei overhalen(v)[flatterie]
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
bepraten(v)[flatterie]
 • bepraat
 • bepraten
 • bepraat
 • bepraatten
 • bepraatte
flatter(v)[flatterie] stroopsmeren(v)[flatterie]
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
flikflooien(v)[flatterie]
 • geflikflooid
 • flikflooien
 • flikflooit
 • flikflooiden
 • flikflooide
flatter(v)[flatterie] kruipen voor(v)[flatterie]
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
flemen(v)[flatterie]
 • gefleemd
 • flemen
 • fleemt
 • fleemden
 • fleemde
flatter(v)[flatterie]
 • aies flatté
 • aient flatté
 • flattes
 • flattent
flatteren(v)[flatterie]
 • geflatteerd
 • flatteert
 • flatteren
 • flatteerden
 • flatteerde
flatter(v)[flatterie] in de gunst zien te komen bij(v)[flatterie]
FRSynonymes pour flatterNLTraductions
charmer[émotion]überzeugen
régaler[émotion]spendieren
réjouir[émotion]erfreuen
enchanter[émotion]verzaubern
délecter[émotion]entzücken
adoucir[cajoler]lindern
attendrir[cajoler]zart machen
fléchir[cajoler]flektieren
caresser[cajoler](literaturekosen
persuader[cajoler]überreden
amadouer[cajoler]herumbekommen
embellir[esthétique]ausschmücken
avantager[esthétique]bevorzugen
plaire[état mental]gefallen
satisfaire[état mental]erfüllen
séduire[état mental]verleiten
complaire[état mental]zufrieden stellen
faire la cour à[aduler]umwerben
flirter[aduler]flirten
louanger[aduler]preisen