La recherche du mot feit a 12 plusieurs résultats
NLNéerlandaisFRFrançais
feit[algemeen]{n} évidence{f}[algemeen]
feit[gegeven]{n} élément{m}[gegeven]
feit[algemeen]{n} fait{m}[algemeen]
feit(n)[an honest observation]{n} fait(n){m}[an honest observation]
feit(n)[an objective consensus on a fundamental reality]{n} fait(n){m}[an objective consensus on a fundamental reality]
NLNéerlandaisFRFrançais
feit[gegeven]{n} fait{m}[gegeven]
feit(n)[something actual]{n} fait(n){m}[something actual]
feit(n)[something concrete used as a basis for further interpretation]{n} fait(n){m}[something concrete used as a basis for further interpretation]
feit(n)[something which has become real]{n} fait(n){m}[something which has become real]
feit[gegeven]{n} donnée{f}[gegeven]
feit(n)[an honest observation]{n} vérité(n){f}[an honest observation]
feit(n)[something concrete used as a basis for further interpretation]{n} vérité(n){f}[something concrete used as a basis for further interpretation]

Néerlandais Français traductions

NLSynonymes pour feitFRTraductions
geval[bijzonderheid]ncas{m}
omstandigheid[bijzonderheid]fcirconstance{f}
gebeurtenis[feitelijkheid]févènement{m}
voorval[aangelegenheid]ncirconstance{f}
informatie[data]fdonnées{f}
gegeven[data]nélément{m}
bijzonderheid[omstandigheid]fsingularité{f}