La recherche du mot extraire a 19 plusieurs résultats
FRFrançaisNLNéerlandais
extraire(v)[chimique]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
trekken(v){n}[chimique]
 • getrokken
 • trekt
 • trekken
 • trokken
 • trok
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
exploiteren(v)[exploitation minière]
 • geëxploiteerd
 • exploiteren
 • exploiteert
 • exploiteerde
 • exploiteerden
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
ontginnen(v)[exploitation minière]
 • ontgonnen
 • ontginnen
 • ontgint
 • ontgon
 • ontgonnen
extraire(v)[dentisterie]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
extraheren(v)[dentisterie]
 • geëxtraheerd
 • extraheren
 • extraheert
 • extraheerde
 • extraheerden
extraire(v)[chimique]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
extraheren(v)[chimique]
 • geëxtraheerd
 • extraheren
 • extraheert
 • extraheerde
 • extraheerden
FRFrançaisNLNéerlandais
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
winnen(v)[exploitation minière]
 • gewonnen
 • wint
 • winnen
 • wonnen
 • won
extraire(v)[dentisterie]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
onttrekken(v)[dentisterie]
 • onttrokken
 • onttrekt
 • onttrekken
 • onttrokken
 • onttrok
extraire(v)[chimique]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
onttrekken(v)[chimique]
 • onttrokken
 • onttrekt
 • onttrekken
 • onttrokken
 • onttrok
extraire(v n)[to extract a liquid, or cause a liquid to come out]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
putten(v n){n}[to extract a liquid, or cause a liquid to come out]
 • geput
 • put
 • putten
 • putten
 • putte
extraire(v)[dentisterie]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
trekken(v){n}[dentisterie]
 • getrokken
 • trekt
 • trekken
 • trokken
 • trok
extraire(v)[secret]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
ontfutselen(v)[secret]
 • ontfutseld
 • ontfutselt
 • ontfutselen
 • ontfutselden
 • ontfutselde
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
uithalen(v)[exploitation minière]
 • uitgehaald
 • halen uit
 • haalt uit
 • haalde uit
 • haalden uit
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
delven(v){n}[exploitation minière]
 • gedolven
 • delven
 • delft
 • dolf
 • dolven
extraire(v)[exploitation minière]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
uitgraven(v){n}[exploitation minière]
 • uitgegraven
 • graaft uit
 • graven uit
 • groef uit
 • groeven uit
extraire(v)[dentisterie]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
afscheiden(v)[dentisterie]
 • afgescheiden
 • scheiden af
 • scheidt af
 • scheidden af
 • scheidde af
extraire(v)[chimique]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
afscheiden(v)[chimique]
 • afgescheiden
 • scheiden af
 • scheidt af
 • scheidden af
 • scheidde af
extraire(v)[secret] wurmen uit(v)[secret]
extraire(v)[dentisterie]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
uittrekken(v)[dentisterie]
 • uitgetrokken
 • trekt uit
 • trekken uit
 • trokken uit
 • trok uit
extraire(v)[chimique]
 • aies extrait
 • aient extrait
 • extraies
 • extraient
uittrekken(v)[chimique]
 • uitgetrokken
 • trekt uit
 • trekken uit
 • trokken uit
 • trok uit
FRSynonymes pour extraireNLTraductions
résumer[étudier]zusammenfassen
approfondir[étudier]vertiefen
abréger[étudier]verkürzen
disséquer[étudier]sezieren
décomposer[étudier]zersetzen
dépecer[étudier]zerhacken
examiner[étudier]untersuchen
critiquer[étudier]kritisieren
analyser[étudier]analysieren
écarter[supprimer]abwehren
s'abstenir[supprimer]enthalten (sich)
éviter[supprimer]entgehen
rejeter[supprimer]abweisen
ôter[supprimer]ausziehen
arracher[supprimer]ziehen
rayer[supprimer]streichen
bannir[supprimer]verbannen
isoler[distinguer]isolieren
séparer[distinguer]trennen (sich)
tirer[distinguer]schießen