La recherche du mot enchaîner a 5 plusieurs résultats
Aller à
FRFrançaisNLNéerlandais
enchaîner(v n)[to move smoothly from one topic to another] van(v n)[to move smoothly from one topic to another]
enchaîner(v)[prisonnier]
 • aies enchaîné
 • aient enchaîné
 • enchaînes
 • enchaînent
kluisteren(v)[prisonnier]
 • gekluisterd
 • kluistert
 • kluisteren
 • kluisterden
 • kluisterde
enchaîner(v)[prisonnier]
 • aies enchaîné
 • aient enchaîné
 • enchaînes
 • enchaînent
ketenen(v)[prisonnier]
 • geketend
 • ketenen
 • ketent
 • ketenden
 • ketende
enchaîner(v)[link together]
 • aies enchaîné
 • aient enchaîné
 • enchaînes
 • enchaînent
aaneenrijgen(v)[link together]
 • aaneengeregen
 • rijgen aaneen
 • rijgt aaneen
 • reeg aaneen
 • regen aaneen
enchaîner(v)[link together]
 • aies enchaîné
 • aient enchaîné
 • enchaînes
 • enchaînent
aaneenschakelen(v)[link together]
 • aaneengeschakeld
 • schakelen aaneen
 • schakelt aaneen
 • schakelde aaneen
 • schakelden aaneen
FRSynonymes pour enchaînerNLTraductions
soumettre[assujettir]indienen
subjuguer[assujettir]onder controle brengen(v)
opprimer[assujettir]eronder houden
occuper[assujettir]beslaan
oppresser[assujettir]drukken op
asservir[assujettir]tot slaaf maken
contraindre[asservir]dwingen
dompter[asservir]oefenen
obliger[asservir]afdwingen
dominer[asservir]overwinnen
captiver[asservir]verweven
conduire[asservir]rijden
courber[asservir]buigen
maîtriser[asservir]weerstaan
assujettir[asservir]onderwerpen
arranger[combiner]ordenen
agencer[combiner]ordenen
ordonner[combiner]opleggen{n}
organiser[combiner]regelen
joindre[combiner]combineren