La recherche du mot bedrijf a 26 plusieurs résultats
NL Néerlandais FR Français
bedrijf [algemeen] {n} firme {f} [algemeen]
bedrijf [firma] {n} association {f} [firma]
bedrijf [algemeen] {n} association {f} [algemeen]
bedrijf [industrie] {n} fabrique {f} [industrie]
bedrijf [industrie] {n} usine {f} [industrie]
NL Néerlandais FR Français
bedrijf (n v) [in legal context, a corporation] {n} entreprise (n v) {f} [in legal context, a corporation]
bedrijf [firma] {n} entreprise {f} [firma]
bedrijf (n adj) [commercial enterprise or establishment] {n} entreprise (n adj) {f} [commercial enterprise or establishment]
bedrijf [firma] {n} maison {f} [firma]
bedrijf [algemeen] {n} maison {f} [algemeen]
bedrijf (n v) [in legal context, a corporation] {n} firme (n v) {f} [in legal context, a corporation]
bedrijf [firma] {n} firme {f} [firma]
bedrijf [firma] {n} affaire {f} [firma]
bedrijf (n v) [in legal context, a corporation] {n} compagnie (n v) {f} [in legal context, a corporation]
bedrijf [firma] {n} compagnie {f} [firma]
bedrijf [algemeen] {n} compagnie {f} [algemeen]
bedrijf [theater] {n} acte {m} [theater]
bedrijf (n v) [in legal context, a corporation] {n} société (n v) {f} [in legal context, a corporation]
bedrijf [firma] {n} société {f} [firma]
bedrijf (n) [company] {n} société (n) {f} [company]
bedrijf [algemeen] {n} société {f} [algemeen]
bedrijf {n} société {f}
bedrijf (n) [company] {n} corporation (n) {f} [company]
bedrijf {n} entreprise {f}
bedrijf {n} firme {f}
bedrijf {n} compagnie {f}

Néerlandais Français traductions

NL Synonymes pour bedrijf FR Traductions
groep [concern] m grupa {f}
firma [fabriek] m spółka {f}
onderneming [fabriek] f przedsiębiorstwo {n}
handel [bedrijf] m handel {m}
winkel [firma] m skład
vak [beroep] n dziedzina {f}
stiel [beroep] m rzemiosło {n}
fabriek [zaak] f zakład {m}
organisatie [etablissement] f organ {m}
tent [etablissement] m namiot {m}
vennootschap [etablissement] n stowarzyszenie {n}
akte [akte] m akt {m}
werking [gebruik] f praca {f}
werk [bezigheid] n utwór {m}