La recherche du mot Sahara occidental a 2 plusieurs résultats
Aller à
FR Français HU Hongrois
Sahara occidental Nyugat-Szahara
Sahara occidental (proper) [a territory in northern Africa] Nyugat-Szahara (proper) [a territory in northern Africa]

FR HU Traductions pour sahara

Sahara {m} sahara
Sahara {m} Szahara
Sahara (proper) [desert] {m} Szahara (proper) [desert]