La recherche du mot Sahara occidental a 2 plusieurs résultats
Aller à
FRFrançaisHUHongrois
Sahara occidental Nyugat-Szahara
Sahara occidental(proper)[a territory in northern Africa] Nyugat-Szahara(proper)[a territory in northern Africa]

FRHUTraductions pour sahara

Sahara{m} sahara
Sahara{m} Szahara
Sahara(proper)[desert]{m} Szahara(proper)[desert]