La recherche du mot questionner a un résultat
Aller à
FR Français HU Hongrois
questionner kérdez
FR Synonymes pour questionner HU Traductions
parler [interpeller] m mówić
demander [interroger] prosić (o)
consulter [interroger] omawiać
interroger [droit] pytać
requérir [droit] żądać
sommer [droit] dodać
pressentir [demander] przeczuwać