La recherche du mot obstruer a 6 plusieurs résultats
FRFrançaisESEspagnol
obstruer(v)[bourrer]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
taponar(v)[bourrer]
 • taponado
 • taponas
 • taponan
 • hubiste taponado
 • hubieron taponado
obstruer(v)[passage]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
taponar(v)[passage]
 • taponado
 • taponas
 • taponan
 • hubiste taponado
 • hubieron taponado
obstruer(v)[bourrer]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
obstruir(v)[bourrer]
 • obstruido
 • obstruyes
 • obstruyen
 • hubiste obstruido
 • hubieron obstruido
obstruer(v)[passage]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
obstruir(v)[passage]
 • obstruido
 • obstruyes
 • obstruyen
 • hubiste obstruido
 • hubieron obstruido
obstruer(v)[bourrer]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
bloquear(v)[bourrer]
 • bloqueado
 • bloqueas
 • bloquean
 • hubiste bloqueado
 • hubieron bloqueado
FRFrançaisESEspagnol
obstruer(v)[passage]
 • aies obstrué
 • aient obstrué
 • obstrues
 • obstruent
bloquear(v)[passage]
 • bloqueado
 • bloqueas
 • bloquean
 • hubiste bloqueado
 • hubieron bloqueado
FRSynonymes pour obstruerESTraductions
borner[boucher]restringir
fermer[boucher]cerrar
barrer[boucher]cruzar
clore[obturer]finalizar
boucher[obturer]mclausurar
retenir[barrer]detentar
gêner[embarrasser]avergonzar
encombrer[embarrasser]abarrotar en demasía
contrarier[gêner]contrariar
juguler[gêner]asfixiar
arrêter[gêner]irse
opposer[gêner]contravenir
freiner[gêner]frenar{m}
embarrasser[gêner]avergonzar
entraver[gêner]impedir
éclipser[cacher]eclipsar
intercepter[cacher]interceptar
diviser[dresser contre]dividir
paralyser[dresser contre]petrificar
armer[dresser contre]armar