La recherche du mot tack a 12 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
tack (v) [sewing] bâtir (v) [sewing]
tack (n) [nautical] direction (n) {f} [nautical]
tack (n v) [any equipment worn by horse] harnais (n v) {m} [any equipment worn by horse]
tack (v) [sewing] faufiler (v) [sewing]
tack (v) [sewing] pointer (v) [sewing]
tack (n) [sewing] point de bâti (n) {m} [sewing]
tack (n) [interior decoration] broquette (n) {f} [interior decoration]
tack (v) [nautical] virer de bord (v) [nautical]
tack (v) [nautical] lofer (v) [nautical]
tack (v) [nautical] venir au lof (v) [nautical]
tack (v) [nautical] faire une aulofée (v) [nautical]
tack (n v) [any equipment worn by horse] harnachement (n v) [any equipment worn by horse]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour tack FR Traductions
connect [attach] förbinda
join [attach] skarv (u)
bind [attach] förbinda
staple [attach] krampa (u)
hook [attach] koppla
affix [attach] affix {n}
sew [sew lightly] sy
stitch [sew lightly] styng {n}
catch [sew lightly] hake (u)
hem [sew lightly] kant (u)
baste [sew lightly] ösa stek
peg [pin] hängare (u)
plug [pin] tapp (u)
nail [pin] (informal nubb {n}
spike [pin] tagg (u)
rivet [pin] nit (u)
dowel [pin] plugg (u (informal))
veer [turn around] ändra kurs
come about [turn around] ske
turn [change direction] övergå