La recherche du mot story a 12 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
story (n) [newspaper] article (n) {m} [newspaper]
story (n) [newspaper] reportage (n) {m} [newspaper]
story histoire {f}
story (n) [account of events] histoire (n) {f} [account of events]
story (n) [event] histoire (n) {f} [event]
EN Anglais FR Français
story (n) [fiction] histoire (n) {f} [fiction]
story (n) [event] récit (n) {m} [event]
story (n) [fiction] récit (n) {m} [fiction]
story (n) [account of events] conte (n) {m} [account of events]
story (n) [fiction] conte (n) {m} [fiction]
story (n) [building] étage (n) {m} [building]
story conte {m}

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour story FR Traductions
novel [language] tiểu thuyết
history [account] lịch sử
tale [account] truyện (n v)
editorial [article] bài xã luận (adj n)
opinion [article] ý kiến
biography [article] tiểu sử
floor [thing] tầng
scenario [story line] kịch bản