La recherche du mot state a 9 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
state (v) [say] déclarer (v) [say]
state (n) [politics] État (n) {m} [politics]
state (n) [politics] État fédéral (n) {m} [politics]
state (v) [time] préciser (v) [time]
state (v) [time] spécifier (v) [time]
EN Anglais FR Français
state état {m}
state (n v) [a condition] état (n v) {m} [a condition]
state (n) [general] état (n) {m} [general]
state (n) [politics] état (n) {m} [politics]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour state FR Traductions
testify [speech] prouver
attest [speech] certifier
certify [speech] certifier
plead [speech] plaider
maintain [speech] subvenir aux besoins de
witness [speech] témoin {m}
declare [speech] professer
swear [speech] gronder
say [speech] disons
affirm [speech] maintenir
assert [speech] affirmer
aver [speech] (formal assurer
allege [speech] (formal prétendre
contend [aver] (formal concourir
asseverate [aver] déclarer
predicament [circumstances] état {m}
condition [circumstances] état {m}
case [circumstances] procès {m}
plight [circumstances] état {m}
situation [circumstances] situation {f}