La recherche du mot perceptible a 13 plusieurs résultats
FR Français EN Anglais
perceptible (a) [changement] noticeable (a) [changement]
perceptible (a) [différence] observable (a) [différence]
perceptible (a) [changement] sensible (a) [changement] (formal)
perceptible (a) [différence] visible (a) [différence]
perceptible (a) [perception sensorielle] visible (a) [perception sensorielle]
FR Français EN Anglais
perceptible (a) [discernable] detectable (a) [discernable]
perceptible (a) [discernable] perceivable (a) [discernable]
perceptible (a) [discernable] discernible (a) [discernable]
perceptible (a) [perception sensorielle] audible (a) [perception sensorielle]
perceptible (a) [perception sensorielle] perceptible (a) [perception sensorielle]
EN Anglais FR Français
perceptible (a) [sense perception] visible (a) [sense perception]
perceptible (a) [sense perception] perceptible (a) [sense perception]
perceptible (a) [sense perception] audible (a) [sense perception]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour perceptible FR Traductions
visible [discernible] sigbaar
clear [distinct] opklaar
conspicuous [distinct] opvallende
distinct [conspicuous] helder
open [visual] oopmaak
macroscopic [apparent to the naked eye] makroskopies