La recherche du mot clump a 4 plusieurs résultats
Aller à
EN Anglais FR Français
clump (n) [lump] morceau (n) {m} [lump]
clump (n) [lump] bloc (n) {m} [lump]
clump (n) [lump] masse (n) {f} [lump]
clump (n) [collection] bouquet (n) {m} [collection]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour clump FR Traductions
set [quantity] компле́кт (v n adj)
batch [quantity] бэч (n v adj)
body [bulky body] те́ло (adj n adv)
shamble [trudge] ша́ркать (adj v)
wad [gob] (informal комкать
clod [gob] глы́ба (n)
bit [gob] бит (n adv)
earth [lump of earth] земля́