La recherche du mot bang a 8 plusieurs résultats
EN Anglais FR Français
bang (n) [explosion] fracas (n) {m} [explosion]
bang (v) [door]
 • banged
 • bang
 • bang
 • banged
 • banged
cogner (v) [door]
 • aies cogné
 • aient cogné
 • cognes
 • cognent
bang (n) [blow] coup (n) {m} [blow]
bang (n) [explosion] détonation (n) {f} [explosion]
bang (v) [door] frapper à grands coups (v) [door]
bang (v) [door]
 • banged
 • bang
 • bang
 • banged
 • banged
marteler (v) [door]
 • aies martelé
 • aient martelé
 • martèles
 • martèlent
bang (v) [door] tambouriner contre (v) [door]
bang (v) [door] donner de grands coups (v) [door]

Anglais Français traductions

EN Synonymes pour bang FR Traductions
close [impact] gần
push [impact]
belt [impact] dây lưng
thud [knock] ịch (n v)
beat [hit] (informal đánh
boot [feeling] khởi động
tick [small noise] bọ chét (n v)
hammer [activity] búa