La recherche du mot à tort a 2 plusieurs résultats
Aller à
FR Français EN Anglais
à tort (adv) [in an erroneous manner] erroneously (adv) [in an erroneous manner]
à tort (adv) [In an unfair or immoral manner; unjustly] wrongly (adv) [In an unfair or immoral manner; unjustly]

FR EN Traductions pour tort

tort (n) [caractère] {m} defect (n) [caractère]
tort (n) [général] {m} damage (n) [général]
tort (n) [mauvais service] {m} damage (n) [mauvais service]
tort (n) [général] {m} harm (n) [général]
tort (n) [mauvais service] {m} harm (n) [mauvais service]
tort (n) [action] {m} wrong (n) [action]
tort (n) [caractère] {m} fault (n) [caractère]
tort (n) [caractère] {m} shortcoming (n) [caractère]
tort (n) [caractère] {m} frailty (n) [caractère]
tort (n) [caractère] {m} vice (n) [caractère]