La recherche du mot Leistung a 20 plusieurs résultats
DEAllemandFRFrançais
Leistung(n)[Sport]{f} puissance(n){f}[Sport]
Leistung(n)[Physik]{f} puissance(n){f}[Physik]
Leistung(n)[Akt]{f} exploit(n){m}[Akt]
Leistung{f} Puissance(physique)
Leistung(n v)[payment, subsidy]{f} subvention(n v){f}[payment, subsidy]
DEAllemandFRFrançais
Leistung(n)[Automobile]{f} prestation(n){f}[Automobile]
Leistung(n)[Aufführung]{f} prestation(n){f}[Aufführung]
Leistung(n)[allgemein]{f} réussite(n){f}[allgemein]
Leistung{f} puissance{f}
Leistung(n)[An accomplishment that's relatively rare or difficult]{f} exploit(n){m}[An accomplishment that's relatively rare or difficult]
Leistung(n)[Industrie]{f} production(n){f}[Industrie]
Leistung(n)[Erfolg]{f} réalisation(n){f}[Erfolg]
Leistung(n)[Tätigkeit]{f} performance(n){f}[Tätigkeit]
Leistung(n)[Automobile]{f} performance(n){f}[Automobile]
Leistung(n)[Aufführung]{f} performance(n){f}[Aufführung]
Leistung(n)[the act of accomplishing]{f} accomplissement(n){m}[the act of accomplishing]
Leistung(n)[Tätigkeit]{f} accomplissement(n){m}[Tätigkeit]
Leistung(n)[Erfolg]{f} accomplissement(n){m}[Erfolg]
Leistung(n)[Akt]{f} tour de force(n){m}[Akt]
Leistung(n)[Industrie]{f} rendement(n){m}[Industrie]

Allemand Français traductions

DESynonymes pour leistungFRTraductions
Potenz[Kraft]fExposant(mathématiques)
Potenzial[Kraft]npotentiel{m}
Arbeitskraft[Kraft]ftravailleur{m}
Werk[Handlung]nmécanisme{m}
Verfahren[Handlung]nprocédé{m}
Möglichkeit[Handlung]fpossibilité{f}
Tätigkeit[Handlung]factivité{f}
Tat[Handlung]faction{f}
Auftritt[Handlung]mconcert{m}
Aktion[Handlung](fpromotion{f}
Feier[Handlung](fcérémonie{f}
Maßnahme[Handlung]fmesure{f}
Schlag[Handlung]mbattement{m}
Zeremonie[Handlung]fcérémonie{f}
Meisterwerk[Handlung]nchef-d’œuvre{m}
Unternehmung[Handlung]fEntreprise
Aufzug[Handlung]maccoutrement{m}
Zeremoniell[Handlung]nformalités{f}
Handlungsweise[Handlung]fligne{f}
Unternehmen[Handlung]nentreprise{f}