La recherche du mot aufmerksam a 16 plusieurs résultats
DEAllemandFRFrançais
aufmerksam(a)[genau] attentif(a)[genau]
aufmerksam(a)[konzentriert] attentif(a)[konzentriert]
aufmerksam(adj n v)[attentive] alerte(adj n v){f}[attentive]
aufmerksam(adj)[alert, awake] conscient(adj)[alert, awake]
aufmerksam attentif
DEAllemandFRFrançais
aufmerksam(adj)[watchful] vigilant(adj)[watchful]
aufmerksam(a)[konzentriert] observateur(a){m}[konzentriert]
aufmerksam(a)[konzentriert] attentif à(a)[konzentriert]
aufmerksam(a)[konzentriert] soigneux(a)[konzentriert]
aufmerksam(o)[Aufmerksamkeit] avec intérêt(o)[Aufmerksamkeit]
aufmerksam(o)[Aufmerksamkeit] attentivement(o)[Aufmerksamkeit]
aufmerksam(o)[Aufmerksamkeit] de près(o)[Aufmerksamkeit]
aufmerksam(o)[Aufmerksamkeit] avec vigilance(o)[Aufmerksamkeit]
aufmerksam(o)[rücksichtsvoll] avec considération(o)[rücksichtsvoll]
aufmerksam(o)[rücksichtsvoll] avec prévenance(o)[rücksichtsvoll]
aufmerksam(adj)[demonstrating kindness or consideration] attentionné(adj)[demonstrating kindness or consideration]

Allemand Français traductions

DESynonymes pour aufmerksamFRTraductions
bewegt[andachtsvoll]émue(adj)
konzentriert[andachtsvoll]concentré{m}
gesammelt[andachtsvoll]recueilli
feierlich[andachtsvoll]solennelle(adj)
ergriffen[andachtsvoll]touché
gespannt[andachtsvoll]tendu
angespannt[andachtsvoll]anxieux
traurig[andachtsvoll]triste
festlich[andachtsvoll]solennel
gläubig[andachtsvoll]religieux
gerührt[andachtsvoll]frappé
innig[andachtsvoll]étroit
versunken[andachtsvoll]pensif
betrübt[andachtsvoll]douloureux
andächtig[andachtsvoll]dévotionnel(n adj)
intensiv[angespannt]intensif{m}
verbindlich[freundlich]ferme{f}
ruhig[freundlich]tranquille
großzügig[freundlich]généreux
mild[freundlich]douce{f}