La recherche du mot überlegen a 25 plusieurs résultats
DEAllemandFRFrançais
überlegen(v)[nachdenken](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
gamberger(v)[nachdenken]
 • aient gambergé
 • aies gambergé
 • gambergent
 • gamberges
überlegen(v)[nachdenken](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
cogiter(v)[nachdenken]
 • aient cogité
 • aies cogité
 • cogites
 • cogitent
überlegen(v)[nachdenken](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
réfléchir(v)[nachdenken]
 • aient réfléchi
 • aies réfléchi
 • réfléchisses
 • réfléchissent
überlegen(v)[erwägen](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
méditer(v)[erwägen]
 • aient médité
 • aies médité
 • méditent
 • médites
überlegen(a)[Qualität](sich) supérieur(a)[Qualität]
DEAllemandFRFrançais
überlegen(a)[Grenze](sich) supérieur(a)[Grenze]
überlegen(a)[Grenze](sich) transcendant(a)[Grenze]
überlegen(v n)[to ponder, to go over in one's head](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
réfléchir(v n)[to ponder, to go over in one's head]
 • aient réfléchi
 • aies réfléchi
 • réfléchisses
 • réfléchissent
überlegen(v)[think about seriously](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
réfléchir(v)[think about seriously]
 • aient réfléchi
 • aies réfléchi
 • réfléchisses
 • réfléchissent
überlegen(v)[Entscheidung](sich) tenir conseil au sujet de(v)[Entscheidung]
überlegen(v)[Entscheidung](sich) délibérer sur(v)[Entscheidung]
überlegen(adj v)[consider carefully](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
délibérer(adj v)[consider carefully]
 • aient délibéré
 • aies délibéré
 • délibèrent
 • délibères
überlegen(v)[erwägen](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
contempler(v)[erwägen]
 • aient contemplé
 • aies contemplé
 • contemplent
 • contemples
überlegen(v)[erwägen](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
peser(v)[erwägen]
 • aient pesé
 • aies pesé
 • pèsent
 • pèses
überlegen(v)[erwägen](sich) réfléchir sur(v)[erwägen]
überlegen(v)[Entscheidung](sich) examiner attentivement(v)[Entscheidung]
überlegen(v)[think of doing](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
envisager(v)[think of doing]
 • aient envisagé
 • aies envisagé
 • envisagent
 • envisages
überlegen(v n)[to ponder, to go over in one's head](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
penser(v n)[to ponder, to go over in one's head]
 • aient pensé
 • aies pensé
 • pensent
 • penses
überlegen(v)[think about seriously](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
examiner(v)[think about seriously]
 • aient examiné
 • aies examiné
 • examines
 • examinent
überlegen(v)[think about seriously](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
considérer(v)[think about seriously]
 • aies considéré
 • aient considéré
 • considères
 • considèrent
überlegen(v)[erwägen](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
considérer(v)[erwägen]
 • aies considéré
 • aient considéré
 • considères
 • considèrent
überlegen(v)[Vorschlag](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
considérer(v)[Vorschlag]
 • aies considéré
 • aient considéré
 • considères
 • considèrent
überlegen(v)[Entscheidung](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
considérer(v)[Entscheidung]
 • aies considéré
 • aient considéré
 • considères
 • considèrent
überlegen(v)[think of doing](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
songer(v)[think of doing]
 • aient songé
 • aies songé
 • songes
 • songent
überlegen(v)[think about seriously](sich)
 • überlegt
 • überlegst
 • überlegen
 • überlegtest
 • überlegten
 • überleg(e)
songer(v)[think about seriously]
 • aient songé
 • aies songé
 • songes
 • songent

Allemand Français traductions

DESynonymes pour überlegenFRTraductions
bedenken[nachdenken über]réfléchir
nachdenken[nachdenken über]chercher
überdenken[nachdenken über]reconsidérer
erwägen[nachdenken über]considérer
gehören[kalkulieren]revenir
rechnen[kalkulieren]compter
berechnen[kalkulieren]facturer
vertrauen[kalkulieren]faire confiance
erfassen[kalkulieren]saisir
schätzen[kalkulieren]deviner
errechnen[kalkulieren]calculer
ausrechnen[kalkulieren]envisager
mitzählen[kalkulieren]comprendre
zusammenzählen[kalkulieren]compter
veranschlagen[kalkulieren]estimer
zusammenrechnen[kalkulieren]additionner
einrechnen[kalkulieren]calculer
mitrechnen[kalkulieren]comprendre
taxieren[kalkulieren]priser
geordnet[beherrscht]réglé