La recherche du mot Wrocław a 2 plusieurs résultats
Aller à
FR Français CS Tchèque
Wrocław Vratislav
Wrocław (proper) [a city in southwestern Poland] Vratislav (proper) [a city in southwestern Poland]