La recherche du mot verschrikkelijk a 113 plusieurs résultats
NL néerlandais FR français
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] infiniment (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] épouvantable (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] terrible (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] infiniment (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (o) [versterkend woord] terriblement (o) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [algemeen] infiniment (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [graad] épouvantable (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] épouvantable (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] abominable (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] fortement (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [pijn] insupportable (a) [pijn]
verschrikkelijk (a) [graad] terrible (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] terrible (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] terrible (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] horrifiant (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] infiniment (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [algemeen] effrayant (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] infiniment (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (o) [graad] terriblement (o) [graad]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] infiniment (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (o) [graad] infiniment (o) [graad]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] effrayant (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] horrifiant (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] terriblement (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] terriblement (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [algemeen] horrifiant (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [algemeen] terriblement (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] épouvantablement mal (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] fortement (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] horrible (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] horrible (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] horrible (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (o) [versterkend woord] extrêmement (o) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] extrêmement (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] horrible (a) [graad]
verschrikkelijk (o) [versterkend woord] vraiment (o) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [graad] affreux (a) [graad]
verschrikkelijk (o) [graad] affreux (o) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] affreux (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] affreux (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [pijn] horrible (a) [pijn]
verschrikkelijk (a) [graad] extrêmement (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] extrêmement (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [graad] épouvantablement mal (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] fortement (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] fortement (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] épouvantablement mal (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (o) [graad] terrible (o) [graad]
verschrikkelijk (o) [graad] épouvantablement mal (o) [graad]
verschrikkelijk (a) [algemeen] terrible (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [graad] abominable (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [algemeen] extrêmement (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] abominable (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [algemeen] abominable (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] terrible (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] terriblement (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] terriblement (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] affreusement (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] extrêmement mauvais (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] extrêmement mauvais (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] terrifiant (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] odieux (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (o) [versterkend woord] très (o) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] affreusement (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [graad] extrêmement mauvais (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] terrifiant (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] odieux (a) [algemeen]
verschrikkelijk (o) [graad] affreusement (o) [graad]
verschrikkelijk (o) [graad] extrêmement mauvais (o) [graad]
verschrikkelijk (a) [graad] affreusement (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] très (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [graad] très (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [pijn] atroce (a) [pijn]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] redoutable (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] atroce (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] affreux (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] affreux (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] redoutable (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [graad] redoutable (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] très (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [graad] atroce (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] atroce (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [algemeen] très (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [algemeen] atroce (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] effrayant (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] odieux (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [graad] effrayant (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] horrifiant (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] effrayant (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] horrifiant (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] terrifiant (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] sérieusement (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] sérieusement (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] sérieusement (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [hoofdpijn] énorme (a) [hoofdpijn]
verschrikkelijk (a) [versterkend woord] terriblement (a) [versterkend woord]
verschrikkelijk (a) [graad] sérieusement (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] épouvantable (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [graad] terrifiant (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [algemeen] terrifiant (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] extrêmement mauvais (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (o) [algemeen] terriblement (o) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [pijn] intolérable (a) [pijn]
verschrikkelijk (a) [algemeen] extrêmement mauvais (a) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [graad] odieux (a) [graad]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] épouvantable (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [uiterlijk] effrayant (a) [uiterlijk]
verschrikkelijk (a) [gebeurtenis] affreusement (a) [gebeurtenis]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] affreusement (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] affreusement (a) [algemeen]
verschrikkelijk (o) [algemeen] incroyablement (o) [algemeen]
verschrikkelijk (a) [afschuwelijk] extrêmement mauvais (a) [afschuwelijk]
verschrikkelijk (a) [algemeen] affreux (a) [algemeen]
NL Synonymes pour verschrikkelijk FR Traductions
slecht [heidens] (a) trivial
heidens [enorm] (a) païen
schandelijk [misdadig] (a) flagrant
ongelooflijk [heidens] (a) fou {m}
verschrikkelijk [misdadig] (informal) vraiment
misdadig [schandalig] (a) criminel {m}
schandalig [misdadig] (a) scandaleux
ondraaglijk [verschrikkelijk] (a) horrible
geducht [ernstig] (a) redoutable
dringend [hard] (a) urgent
schromelijk [ernstig] (a) flagrant
ergerlijk [erbarmelijk] (a) difficile
schrikbarend [angstwekkend] (a) horrible
enorm [heidens] (informal) fou {m}
grandioos [enorm] (informal) brillamment
angstwekkend [schrikbarend] (a) alarmant
erg [dringend] (informal) {n} affreux
moeilijk [heidens] (a) désagréable
jammerlijk [hartverscheurend] (a) minable
ernstig [erg] (informal) affreux