La recherche du mot vergeten en vergeven a un résultat
NL néerlandais FR français
vergeten en vergeven (o) [verzoening] sans rancune (o) [verzoening]

NL FR Traductions pour vergeten

vergeten (v) [denkvermogen] {n} perdre le tour de main (v) [denkvermogen]
vergeten (v) [kennis] {n} perdre le tour de main (v) [kennis]
vergeten (v) [kennis] {n} oublier (v) [kennis]
vergeten (v) [denkvermogen] {n} oublier (v) [denkvermogen]
vergeten (a) [algemeen] {n} oublié (a) [algemeen]
vergeten (n) [hersenen] {n} oubli (n) {m} [hersenen]

NL FR Traductions pour en

en (o) [voegwoord] et (o) [voegwoord]

NL FR Traductions pour vergeven

vergeven (v) [door de vingers zien] {n} remettre (v) [door de vingers zien]
vergeven (n) [spelen - kaarten] {n} maldonne (n) {f} [spelen - kaarten]
vergeven (v) [excuseren] {n} excuser (v) [excuseren]
vergeven (v) [door de vingers zien] {n} excuser (v) [door de vingers zien]
vergeven (v) [godsdienst] {n} remettre (v) [godsdienst]
vergeven (v) [door de vingers zien] {n} pardonner (v) [door de vingers zien]
vergeven (v) [door de vingers zien] {n} absoudre (v) [door de vingers zien]
vergeven (v) [godsdienst] {n} pardonner (v) [godsdienst]
vergeven (v) [excuseren] {n} pardonner (v) [excuseren]
vergeven (v) [godsdienst] {n} absoudre (v) [godsdienst]